۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۱ مرداد   

هادی نامجو

مدیر داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح وظایف:


  • مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي کلینیک.
  • هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي و تاسيسات کلینیک، بخشهاي اداري، مالي، پزشكي و پيراپزشكي.
  • تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن.
  • تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي کلینیک.
  • ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي.
  • تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان.
  • ايجاد تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان.
  • شرکت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونت هاي دانشگاه.
  • مدیریت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف کلینیک.