۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۹ فروردين   

آیین نامه کلینیک ویژه دانشگاه

 

 مقدمه

 

 از آنجا که بر اساس آیین نامه جدید وزارتی استخدام اعضای هیئت علمی به شکل تمام  وقت جغرافیایی بوده و اعضای بالینی موظفند سنواتی را در کلینیک ویژه دانشگاه خدمت  نمایند،لذا دانشگاه جهت فراهم سازی زمینه مناسب برای درمان سرپایی بیماران کلینیک  های ویژه را با شرایط خاص ایجاد و برنامه ریزی نموده است تا در شرایطی مناسب برای  ویزیت بیماران، ایجاد پرونده، کمترین تاخیر در پرداختها و ... موجبات رضایت مراجعین و اعضاء  هیئت علمی بالینی فراهم گردد. بدلیل اینکه کلینیک های ویژه مستقل دارای ساختار  تشکیلاتی نمی باشد. لذا امور آنها بر مبنای این آیین نامه و در چارچوب مقررات جاری  دانشگاه اداره خواهند شد. کلینیک های ویژه عصر بیمارستانهای آموزشی در صورت اعلام  آمادگی رئیس بیمارستان و موافقت هیئت رئیسه در چارچوب این آیین نامه قابل انجام است.

 

 

 بخش اول : شرایط پزشکان کلینیک

 

ماده۱-اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی معرفی شده از معاونت پشتیبانی می توانند در کلینیک حضور یابند.

ماده۲-سایر اعضای هیئت علمی که موظف به حضور در کلینیک ویژه اند، با مجوز هیئت رئیسه یا ریاست محترم دانشگاه به مدت یکسال و با هماهنگی مدیریت کلینیک بایستی سه روز در هفته در کلینیک به ویزیت بیماران بپردازند.

ماده۳-ساعت حضور متخصصین در کلینیک بر اساس عرف مطبی و به طور متوسط چهار ساعت در روز تعیین می شود و تعداد بیماران ویزیت شده نیز بر اساس شرایط عرفی مشابه تعیین می شود.

ماده۴-پزشکانی که به صورت پاره وقت در کلینیک حاضر می شوند(مطب شخصی نیز دارند)،در روزهای حضور در کلینیک حق حضور در مطب شخصی خود را ندارند.

ماده۵-کلیه پزشکان کلینیک(مشمولین مواد۱و۲) حق بستری بیماران در مراکز درمانی غیر دانشگاهی را ندارند.

ماده۶-تمدید وضعیت پزشکانی که به صورت پاره وقت در کلینیک حاضر می شوند (موضوع ماده۲) منوط به رضایت معاونت درمان،معاونت آموزشی و دانشکده پزشکی یا دندانپزشکی است.

ماده۷-حضور دستیاران بالینی سال دوم به بعد با تأیید هیئت امناء کلینیک و متخصص مربوطه و با حضور ایشان امکانپذی است.

 

 

 بخش دوم : مقررات مالی-اداری کلینیک

 

کلینیک ویژه از زیر مجموعه های حوزه معاونت درمان محسوب می شود.

ماده۸-امور مالی کلینیک با اجازه ریاست دانشگاه قابل واگذاری به مدیریت کلینیک است در عین حال نظارت آن با مسئول مالی حوضه معاونت است.

ماده ۹- کلینیک های ویژه می توانند با اجازه معاونت پشتیبانی حساب مالی مستقل داشته باشند.

ماده۱۰-درآمد خالص واحد های پاراکلینیک (MRI،رادیولوژی، آزمایشگاه، .....)به حساب درآمدی معاونت درمان که بدین منظور باز می شود واریز می گردد تا علاوه بر حوزه درمان ، پشتوانه تجهیزات دانشگاه باشد و پشتیبانی تجهیزاتی کلینیک ویژه در اولویت خواهد بود.

ماده۱۱-هیچ واحدی حق دریافت وجه مستقیم از بیماران کلینیک را نداشته و بایستی با صدور قبض، از طریق باجه بانک یا صندوق مستقردر کلینیک صورت گیرد.

ماده۱۲-مدیر کلینیک بایستی کارمند رسمی دانشگاه (ترجیحا پزشک)بوده و به پیشنهاد معاون درمان و با انتخاب ریاست محترم دانشگاه منصوب شود.

ماده۱۳-کارکنان شاغل در کلینیک ترجیحاً از نیروهای شاغل در دانشگاه(به ویژه بیمارستانها) انتخاب و پرداخت حق الزحمه آنها به صورت اضافه کار و پرکیس انجام خواهد شد.

تبصره۱:پرداخت پرکیس به گونه ای منطقی و با لحاظ فراهم نمودن شرایط کاری عادلانه با پیشنهاد هیئت امناء کلینیک و تأیید هیئت رئیسه دانشگاه انجام می شود.

تبصره۲: مجموع اضاغه کار نیروهای رسمی و پیمانی دانشگاه از کلینیک و واحد تابعه نبایستی بالاتر از سقف مشخص شده قانونی باشد.

تبصره۳:در صورت نیاز ، کلینیک می تواند از نیروهای قراردادی، شرکتی با هماهنگی معاونت پشتیبانی و تصویب هیئت امنا کلینیک استفاده نماید.

ماده۱۴-برای کلیه اموال باید قبض انبار به نام معاونت درمان صادر و برچسب اموال معاونت درمان و کلینیک مربوطه داشته باشند.

ماده۱۵-در صورتی که مسئولیت امور مالی معاونت و کلینیک بر عهده شخص واحدی باشد، پرداخت حق الزمه مسئول مالی کلینیک با توجه به کار خارج از ساعات اداری بر اساس پیشنهاد هیئت امناء کلینیک و تصویب هیئت رئیسه برای هر سال قابل پرادخت است.

ماده۱۶-حق الزمه مدیرکلینیک با پیشنهاد ریاست دانشگاه و تائیدهیئت امناء دانشگاه برای هر سال تعیین می شود.

ماده۱۷:چکهای صادره از کلینیک با حداقل دو امضاء از سه نفر شامل مسئول مالی کلینیک-مدیر کلینیک و معاون درمان قابل پرداخت است.

ماده۱۸:کلینیک به صورت سود و زیان اداره خواهد شد و با لحاظ میزان استهلاک تجهیزات، به همراه تراز سالیانه در هیئت رئیسه دانشگاه ارائه گردد.

 

 

بخش سوم : هیئت امنای کلینیک

 

ماده۱۹: هر کلینیک هیئت امنائی متشکل از هفت نفر دارد،که با ترکیب زیر و به مدت دو سال انتخاب می شوند.اعضای هیئت امناء شامل:

۱.    معاون درمان دانشگاه به عنوان رئیس هیئت امناء

۲.   مدیر کلینیک دبیر هیئت امناء

۳.   معاون پشتیبانی یا نماینده تام الاختیار ایشان

۴.   ۶,۵ .سه نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیائی که در کلینیک مشغولند و توسط پزشکان کلینیک انتخاب شده اند.

۷.رئیس دانشکده پزشکی یا نماینده تام الاختیار ایشان

ماده۲۰-علاوه بر موارد معین شده در آئین نامه برای هیئت امناء کلینیک، تصمیم گیری کلیه اموری که تکلیف آن در آئین نامه مشخص نشده به عهده هیئت امناست بعلاوه هیئت امنا با جلسات ماهانه مسئول نظارت بر عملکرد مالی-اداری و درمانی کلینیک خواهد بود و در صورت منافات داشتن تصمیمات آنها با آئین نامه از طریق ریاست محترم دانشگاه و طرح در هیئت رئیسه دانشگاه تصمیم گیری خواهد شد.

ماده۲۱-در مورد کلینیک هایی که توسط بخش خیریه واگذار شده اند ۲-۴ نفر از اعضاء خیریه(بر اساس توافق با دانشگاه) علاوه بر مواردی که در آئین نامه تصریح شده به هیئت امناء معرفی و اضافه می شود.

ماده۲۲-نظارت بر ورود و خروج پزشکان-پیگیری حل مشکلات کلینیک-نظارت بر عملکرد پزشکان و سایر پرسنل شاغل در کلینیک بر عهده مدیر کلینیک می باشد.

 

 

بخش چهارم : نظارت

 

ماده۲۳-از آنجا که دوام و ثبات کلینیک منوط به ارائه خدمات صحیح، علمی و قانونمند است.لذا مدیریت کلینیک موظف است جهت نظارت و پایش عملکرد پزشکان با ایجاد پرونده نظارتی برای هر یک از آنها و با تهیه چک لیست هایی که شاخص های قابل اجرا نظیر ساعت حضور، میزان رضایت بیماران، تعداد بیماران، تأخیر یا تعجیل، میزان غیبت موجه یا غیر موجه در کلینیک و ... تعیین و اجرا نماید و تصمیمات متخذه نظارتی از طریق هیئت امناء کلینیک به معاونت درمان ارائه و تصمیم و اقدام مقتضی انجام شود.

این آئین نامه در یک مقدمه، چهار بخش و ۲۳ ماده در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۸۷ به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسید و از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ لازم الاجراست.و هر گونه تغییر بعدی در مفاد آن منوط به پیشنهاد هیئت امنای کلینیک و تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه است.