۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ فروردين

 

داروخانه شماره ۱ داروسازی

 

 
     (مسئول فنی: خانم دکتر موسوی)
 
 محل توزیع داروهای ویژه بیماران سرطانی