۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور

 

 

دکتر ماندانا موسوی

مسئول فنی داروخانه

پست الکترونیک: mandanamousavi16@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

داروخانه شماره ۱ داروسازی

 

 محل توزیع داروهای ویژه بیماران سرطانی