۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير

 آزمایشگاه - پاتولوژی

 
 
 بخشها و دستگاههای موجود در آزمایشگاه بعثت :
 

-      بخش بیوشیمی( دستگاه: Selectra XL,L)

 

-      بخش هماتولوژی ( دستگاه: Sysmex SX۸۰۰i , KX۲۱N)

 

-      بخش هورمونی( دستگاه: Elecsys۲۰۱۰ , MiniviDAS)

 

-      بخش PCR

 

-      بخش میکروب

 

-      بخش سرولوژی

 

-      بخش هورمونی Elisa

 

-      بخش پاتولوژی
 
 

نوع آزمایش 

       آمادگی قبل از انجام       

  ALK-PH-FBS-LDL-HDL-Iron-Lipase-PTH-TG  

ناشتا

Amilas-Calcium-Clostrol-P-PSA

ترجیحاً  

Fat-Stool-HDL-LDL-TG

نیاز به رژیم غذایی خاص

BT-Cortisol-Ferritin-GTT-PH.Stool-PTT-PT

نیاز به رژیم دارویی خاص