۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور
رادیوگرافی
 

در این واحد کلیه گرافی های ساده تشخیصی(گرافی از اندامهای خارجی) و گرافیهای تخصصی با ماده حاجب( گرافی رنگی) صورت می گیرد.

 
 
 

 نوع رادیوگرافی
 

 آمادگی قبل از انجام

گرافی مری،معده،اثنی عشر،ترانزیت،باریم رنما

 ۸ ساعت قبل از انجام، غذا میل ننمایندو دخانیات استعمال نکنند.همچنین بیماران جهت تهیه داروهای لازم به رادیولوژیست مراجعه نمایند.

گرافی I.V.P جهت بررسی کلیه ها و مجاری ادراری

قبل از نوبت گیری جهت گرفتن داروها به بخش رادیولوژی مراجعه، شب قبل از انجام گرافی سوپ میل وهمزمان با مصرف داروها طبق نظر رادیولوژیست ۶ ساعت قبل از انجام چیزی میل ننماید حتی مایعات. 

گرافی ستون فقرات،UB۱۲،ترانزیت،I.V.P کلیه و مجاری ادراری

مصرف روغن کرچک طبق دستور رادیولوژیست