مشخصات متخصصین قلب و عروق - کلینیک بعثت
 

نام ونام
خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکسدکترحمیدرضا رشیدی نژاد

(متخصص داخلی،فوق تخصص قلب و عروق)
16

دانشیار
تهران
hr_rashidinejad@kmu.ac.ir

 دکتر معصومه کهنوجی

(متخصص قلب و عروق،فلوشیپ اکو)

6

استادیارمشهد

اصفهان

تهران
m_pourebrahimi@gmail.com

 


مشخصات متخصصین ارتوپد - کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس
دکتر امیر صادقی فر
-
استادیار
تهرانAmirsf2000
@yahoo.com

 


مشخصات متخصصین ریه- کلینیک
بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس
دکتر میترا ثمره فکری
19
استادیار
تهران
m_samareh@kmu.ac.ir

دکتر سید مهدی هاشمی بابکانی

5

استادیار

تهران

Hashemimehdi70@yahoo.com

-
دکتر رستم یزدانی
-
استادیار
-
Dryazdani@yahoo.com

 


مشخصات متخصصین اطفال- کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس

دکتر علی حسینی نسب

(کودکان)

1

استادیار

شیراز

Ali4221@gmail.com

 
دکتر نسرین بازرگان

(متخصص کودکان،فوق تخصص آسم و آلرژی کودکان)
13
استادیار
کرمان

تهران
Nasrin_bazargan@kmu.ac.ir
دکتر علی نادری
6
استادیار
تهران

اهواز
dnaderihn@yahoo.com
دکتر زهرا فرهمندی نیا
20
استادیار
کرمان

تهران
farahmandin
ia@yahoo
.com

 دکتر پروین عباسلو6استادیارتهرانPabbaslou@yahoo.com 


مشخصات متخصصین اعصاب و روان- کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکسدکتر نبی بنازاده15استادیارتهران

 


مشخصات متخصصین  زنان و زایمان- کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس
دکتر زهره سالاری
10
استادیار
کرمان
Zohreh_salari@yahoo.com


دکتر فاطمه میرزایی


13


دانشیار

تهران

کرمان


Mirzaie_fatemeh@yahoo.com

 


مشخصات متخصصین داخلی- کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس

دکتر فائقه فدایی

17

-


کرمان

تهران

faeghefadayee@yahoo.com

 


مشخصات متخصصین مغز و اعصاب- کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس

دکتر رستم سیف الدینی

12

استادیار

کرمان

Ros@kmu.ac.ir

 

 


مشخصات متخصصین کلیه و فشار خون- کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس

دکتر جلال آزمندیان

8

استادیار

تهران

J_Azmandian@yahoo.com

دکتر عباس اطمینان

1

ستادیار

تهران

etminan@kmu.ac.ir

-

 


مشخصات متخصصین گوش و حلق و بینی- کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس

دکتر علی اصغر عربی

9

استادیار

کرمان

mrarabi@yahoo.com

دکتر محمدعلی دامغانی

15

استادیار

کرمان

ma_damghani@kmu.ac.ir

 

دکتر مریم عامی زاده

1

استادیار

کرمان

ma74ir@yahoo.com 


مشخصات متخصصین خون و آنکولوژی - کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس

دکتر علی نعمتی

-

استادیار

کرمان

-

دکتر وحید معاضد

5

استادیار

تهران

Moazed_vahid@yahoo.com

 


مشخصات متخصصین رادیوتراپی - کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس

دکتر محمدحسن لاری زاده

6

استادیار

شیراز

Larizad_mh@yahoo.com

دکتر مریم بهادر

5

استادیار

کرمان

تهران

Maryamb2003@yahoo.com

 


مشخصات متخصصین  کلیه و مجاری- کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس

دکتر آذر دانش پژوه

2

-

کرمان

تهران

azdaneshpajooh@yahoo.com

 

دکتر علی کمالاتی

2

-

کرمانشاه

akamalati@yahoo.com

-

دکترمحمدرضا عبادزاده

6

استادیار

اصفهان

تهران

کرمان

m_ebadzadeh@yahoo.com

 


مشخصات متخصصین اعصاب و روان کودکان - کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس

دکتر مهین اسلامی شهربابکی

2

استادیار

تهران

mahineslami@yahoo.com

  


مشخصات متخصصین گوارش- کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکسدکتر سیدصدرالدین لهسایی---salahsee@kmu.ac.ir

 


مشخصات متخصصین عفونی- کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس

دکتر فاطمه افتخاری اردکانی

18

استادیار

تهران

F_Eftekhari@kmu.ac.ir

 


مشخصات متخصصین جراحی اورولوژی اطفال- کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس

دکتر احمد آهنگران

17

استادیار

تهران

Ahmad.Ahangaran@gmail.com

 


مشخصات متخصصین ژنتیک- کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس

دکتر نصر ا... صالح گوهری

5

استادیار

انگلستان

n_salehgohari@kmu.ac.ir

 

 

  

مشخصات متخصصین پوست و مو- کلینیک بعثت
 

نام ونام خانوادگی

سابقه کاری

رتبه علمی

محل تحصیل

Email

عکس

دکتر سعیده فرج زاده

10

دانشیار

کرمان

انگلستان

SAFADERM@yahoo.com

 


منو اصلی