رادیوگرافی
در این واحد کلیه گرافی های ساده تشخیصی(گرافی از اندامهای خارجی) و گرافیهای تخصصی با ماده حاجب( گرافی رنگی) صورت می گیرد.
 
 

 نوع رادیوگرافی
 

آمادگی قبل از انجام

گرافی مری،معده،اثنی عشر،ترانزیت،باریم رنما

8 ساعت قبل از انجام، غذا میل ننمایندو دخانیات استعمال نکنند.همچنین بیماران جهت تهیه داروهای لازم به رادیولوژیست مراجعه نمایند.

گرافی I.V.P جهت بررسی کلیه ها و مجاری ادراری

قبل از نوبت گیری جهت گرفتن داروها به بخش رادیولوژی مراجعه، شب قبل از انجام گرافی سوپ میل وهمزمان با مصرف داروها طبق نظر رادیولوژیست 6 ساعت قبل از انجام چیزی میل ننماید حتی مایعات. 

گرافی ستون فقرات،UB12،ترانزیت،I.V.P کلیه و مجاری ادراری

مصرف روغن کرچک طبق دستور رادیولوژیست

 


منو اصلی