آزمایشگاه - پاتولوژی
 بخشها و دستگاههای موجود در آزمایشگاه بعثت :

-      بخش بیوشیمی( دستگاه: Selectra XL,L)

-      بخش هماتولوژی ( دستگاه: Sysmex SX800i , KX21N)

-      بخش هورمونی( دستگاه: Elecsys2010 , MiniviDAS)

-      بخش PCR

-      بخش میکروب

-      بخش سرولوژی

-      بخش هورمونی Elisa

-      بخش پاتولوژی
 
 
نوع آزمایش

آمادگی قبل از انجام

ALK-PH-FBS-LDL-HDL-Iron-Lipase-PTH-TG

ناشتا

Amilas-Calcium-Clostrol-P-PSA

ترجیحاً

Fat-Stool-HDL-LDL-TG

نیاز به رژیم غذایی خاص

BT-Cortisol-Ferritin-GTT-PH.Stool-PTT-PT

نیاز به رژیم دارویی خاص

 

منو اصلی