راهنمای تلفن   
                      
   

شماره تلفن

نام واحد 

32266986

مغزواعصاب

32266587

جراح مغز و اعصاب

32265435-32266986

ارتوپد

32263634

زنان

32262495

غدد

32260824

جراحی عمومی

32261437-32266986

عفونی

32267072

گوش-حلق-بینی

32263588

کلیه-مجاری ادراری

32222479

قلب و عروق

32260736

خون-آنکولوژی اطفال

32220764

کلیه و فشارخون

32220764

ریه

32224236

آنکولوژی

32221318

اعصاب و روان

32226968

اطفال

32260736

پوست

32239089

اطلاعات رادیولوژی

32233120

اطلاعات آزمایشگاه

32222463-32267261

ام.ار.ای

32222842

مدیریت   

32232255

امور مالی

32233044

رایانه

 
                 


  
  

منو اصلی