برنامه حضور پزشکان پارا کلینیک
 

 برنامه پزشکان سونوگرافی و رادیوگرافی

نام پزشک

روزهای کاری

شیفت کاری

رامیتا شهابی فر

شنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبهعصر

 

برنامه پزشکان MRI

نام پزشک

روزهای کاری

شیفت کاری

دکترسریر ناظمی

شنبه

صبح

دکتر شهین نارویی

یکشنبه

صبح

دکتر محمد احسان

دوشنبه

صبح

دکترمحمد صبا

دوشنبه

عصر

دکتر فرناز فهیمی

سه شنبه

صبح

دکتر احمد انحصاری

چهارشنبه

صبح

 دکتر محمدرضا کاشانیچهارشنبه  صبح


برنامه پزشکان آزمایشگاه-پاتولوژی
 

نام پزشک

روزهای کاری

شیفت کاری

دکتر رضا ملک پور افشار

شنبه- یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه

عصر

پنجشنبه

صبح

دکترعلی محمد عرب زاده

شنبه- یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه

عصر

پنجشنبه

صبح

 


منو اصلی