عملکرد  دی  ماه 1390 کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت

تعداد روز کاری : 20 روز

آزمایشگاه-پاتولوژی

6738بیمار

 آزمایشگاه عدم اعتیاد

1486مورد

ام.آر.آی

2029بیمار

رادیولوژی

1286بیمار

سونوگرافی

1125بیمار

ویزیت و خدمات درمانگاه

25834بیمار

جمع کل

38498 

: بيمه هاي طرف قرارداد 

                                                                              

منو اصلی